Statut Fundacji

 STATUT FUNDACJI ZAWODOWIEC

 

 

 

Postanowienia ogólne.

 

 

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Zawodowiec, zwana dalej Fundacją, ustanowiona

przez:

Stanisława Paczyńskiego,

zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Rześną-Barylską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grenadierów 13, w dniu 28 grudnia 2012roku

działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach – Dz.U. z 1991

Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego

i działa przez ustanowione niniejszym statutem organy.

 

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

 

§ 4

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oraz może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy

w wybranych językach obcych.

3. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe. Powołanie oddziału terenowego odbywa się na mocy uchwały Zarządu Fundacji. Strukturę organizacyjną, zakres zadań ustala Zarząd Fundacji. Działalność oddziału terenowego jest zgodna z celami Fundacji.

 

§ 5

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

§ 6.

 Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

 

§ 7

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym

charakterze działania.

 

§ 8

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

 

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 9

Celami Fundacji są:

1.    Promowanie szeroko rozumianego rozwoju społecznego, inicjatyw społecznych, w szczególności popieranie inicjatyw mających na celu rozwój i samodoskonalenie młodzieży.

2.    Promowanie i popieranie inicjatyw dotyczących edukacji oraz nauki.

 

3.    Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do podnoszenia poziomu rozwoju zawodowego i intelektualnego młodego pokolenia. 

 

4.    Wspieranie młodych adeptów szkół zawodowych i techników.

5.    Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju obywatelskim.

6.    Działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć i wykształcenie w życiu zawodowym.

7.    Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

8.    Wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej aktywności środowisk lokalnych.

9.    Działania aktywizujące zawodowo osoby bezrobotne, poszukujące zatrudnienia w tym osoby niepełnosprawne

10. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do podnoszenia poziomu rozwoju

zawodowego i intelektualnego młodego pokolenia.

11. Wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej aktywności środowisk lokalnych.

12. Propagowanie i rozwijanie ekologicznych postaw wśród lokalnych społeczności.

13. Animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską.

 

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie wymian międzynarodowych,

2. współudział w realizacji programów w obszarach edukacji formalnej, pozaformalnej,

nieformalnej, a w szczególności Programów Unii Europejskiej,

3. współpracę z ośrodkami zagranicznymi i wymianę informacji o europejskich systemach

edukacyjnych oraz o polityce edukacyjnej i młodzieżowej,

4. promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi,

5. wspieranie mobilności studentów, uczniów, nauczycieli i grup młodzieży oraz

wspieranie inicjatyw studenckich,

6. działalność edukacyjną,

7. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

8. realizację programów szkoleniowych dla absolwentów szkół chcących podwyższyć kwalifikacje,

9. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, wspólnot samorządnych,

organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w

różnych dziedzinach życia społecznego, w szczególności edukacji i nauce,

10. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju edukacji i nauki,

11. Organizowanie kursów, szkoleń, doradztwa zawodowego i staży zawodowych, warsztatów, konferencji, sympozjów.

 

§ 11

Fundacja prowadzi działalność statutową jako działalność nieodpłatną.

 

 

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji

zbieżną z jej celami.

 

 

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 13

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc ) złotych,

wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez

Fundację w toku działania.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat,

5. dochodów z majątku Fundacji.

 

§ 15

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być

użyte do realizacji wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile Darczyńcy nie postanowią

inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami

prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

 

Władze Fundacji.

 

§ 16

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

 

 

Zarząd Fundacji.

 

§ 17

 

1. Fundator Fundacji Zawodowiec wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

2. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.

3. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków.

4. Skład pierwszego Zarządu powołuje i odwołuje Fundator, skład kolejnych Zarządów-Prezes Zarządu

5. W skład Zarządu wchodzą: w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Fundacji, a

w przypadku Zarządu co najmniej dwuosobowego - Prezes Fundacji i Zastępca Prezesa.

6. Kadencja członków Zarządu wynosi 10 lat.

7. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.

 

§ 18

Zarząd Fundacji:

1. reprezentuje ją na zewnątrz,

2. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych

uchwala regulaminy,

3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

4. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,

5. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

6. przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje,

7. występuje z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją

oraz likwidacji Fundacji,

8. ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia

pracowników Fundacji,

9. wpisuje osobę fizyczną czy prawną lub inną jednostkę organizacyjną do Księgi

Sponsorów.

§ 19

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

2.Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jak raz w roku, przez

Prezesa Fundacji.

3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw

należących do zadań Fundacji.

 

 

Sposób Reprezentacji.

 

§ 20

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, w przypadku

Zarządu jednoosobowego składa Prezes Fundacji.

2. W przypadku Zarządu co najmniej dwuosobowego oświadczenia woli w imieniu

Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składają Prezes Fundacji i Zastępca Prezesa

Fundacji samodzielnie.

 

 

 

Zmiana Statutu.

 

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć

celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie

założycielskim.

 

 

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 22

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej

zmianie cel Fundacji.

 

§ 23

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

 

 

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu ma możliwość podjęcia

decyzji o rozwiązaniu fundacji.

 

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone

mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji

o zbliżonych celach.

 

 

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Warszawie.